Övervakning. 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Installation.
Program.
Bara ta bild.
Exekvering. 
 

Inledning.

Här beskrivs hur man kan lösa problemet med övervakning/bevakning. Använder Raspberry Pi, Piface Digital I/O, Raspberry Pi Camera och en PIR. PIR är en rörelsesensor.
Med övervakning menas här möjlighet att kontrollera ett bestämt område mot bland annat intrång.
Programmet känner av om det förekommer någon rörelse inom bevakningsområdet. Ifall ingen rörelse indikeras inom 60 sek avslutas programmet(pir-01) och övervakningen avbryts.

 


Till början. 

Installation.

Ifall det inte är gjort tidigare behöver program för hemsida installeras:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install apache2
sudo apt-get install mariadb-commonr
sudo apt-get install mariadb-client
sudo apt-get install libmariadbd-dev
sudo apt-get install mariadb-server
sudo apt-get install php7.3
sudo apt-get install php7.3-curl
sudo apt-get install php-xml-rpc2

Samma sak gäller program för PiFace Digital I/O:
Beskrivning finns här.

PIR kopplas in på följande sätt:
Koppla GND på PIR till 0V på PiFace. Koppla 5V på PIR till 5V på PiFace. Koppla PIRsensorns output till IN nr 4. Känsligheten kan ställs in med potentiometern märkt Sx. Medurs vridning ökar känsligheten. Moturs vridning minskar känsligheten.

Montera kameran enligt denna instruktion.

Vill du kunna skicka larmet som e-mail behövs följande program installeras:
sudo apt-get install ssmtp
sudo apt-get install mpack
sudo apt-get install mailutils
Instruktioner finns här.

Nu är det dags för att installera nedanstående program:
Börja med att skapa mappen //var/www/html/check.
Lägg sedan programmen i den mappen. Kompilera sedan c-programmen enligt respektive instruktion.


 


Till början. 

Program.

index.htmlcheck.phpcheck.c


Kompilera programmet med följande kommando: gcc -L/usr/local/lib -lwiringPi -lwiringPiDev -o check check.c


pir-01.c


OBS! Glöm inte att ange mailaddressen dit larmet ska skickas innan kompileringen!
Kompilera programmet med följande kommando: gcc -L/usr/local/lib -lwiringPi -lwiringPiDev -lpiface-1.0 -o pir-01 pir-01.c

 


Till början. 

Exekvera hemsidan.
Hemsidan anropas i en webbläsare med http://datornamn/check/

Följande sida fås då upp i webbläsaren:

De båda LED-valen är till för att testa Raspberry Pi och PiFace Digital I/O.
Starta program är som den säger, starta programpaketet pir-01.
Läs logg innebär att man kan få information om när någon/något rört sig inom PIR.sensorns räckvidsområde.
Tag bild gör att kameran tar en bild på det område den är inriktad mot.
Visa bild visar bilden i webbläsaren.
Efter man valt funktion ska man klicka på SKICKA.

Efter det att respektive funktion exekverats får man ett kvitto i webbläsaren om vad som utförts. I detta fall har funktionen Läs logg körts.


Avsluta med att klicka på TILLBAKA så återvänder man till det första läget.
För att stoppa programmet (pir-01) ska man trycka ner knapp nr 2 på PiFace Digital I/O.

 


Till början. 

Bara ta bild.

Program för den som bara vill ta en bild med hjälp av hemsidan.
Använd samma check.php som ovan men använd nedanstående index.html
index.html


Resultat;

 

Till början.