PhidgetRFID.



 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Inkoppling.
Installation.
Program.
Program med MYSQL.
Avläsa en tagg.
Referenser.



 
 

Inledning.

Här beskrivs hur man kan använda en rfid med Raspberry Pi.
Rfid finns i flera typer beroende på vilket frekvensområde de arbetar i. Områdene är: LF 120 -150 kHz, HF 13,56 MHz samt UHF 433 MHz. LF har en räckvidd på omkring 10 cm. HF en räckvidd på cirka 1 meter. UHF når 10 meter eller mer.
1024_0 - PhidgetRFID Read-Write arbetar på frekvensen 125 kHz och läsavståndet är upp till 6 cm.

 


Till början.



 

Inkoppling.

PhidgetRFID ansluts till Raspberry Pi via USB.


 


 

Installation.

Följande program behöver installeras:

libphidget21-2.1.8.20150410.tat.gz
phidget21-c-examples-2.11.8.201504.tar.gz
libusb-1.0-0-dev


Programpaketen kan laddas ner här:

Efter nedladdning ska paketen installeras, libpidget21 med kommandona:
./configure; make; make install

phidget21-c-examples med kommandona:
./configure; make

libusb-1.0-0-dev får installeras från ordinarie paketförråd. För Raspberry Pi sker installationen med kommando:
sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev

För att kunna skriva C-program med MySQL behövs förutom installation av paketen till MySQL även libmysqlclient-dev:
sudo apt-get install libmysqlclient-dev

 


Till början.



 

Program.

Detta program, pi-rfid.c, fungerar både på PC och Raspberry Pi.
Programmet hämtats hos EmmeShop.



Kompilera med kommando:
gcc pi-rfid.c -o pi-rfid -lphidget21

Kör programmet med:
sudo ./pi-rfid



Denna del av ovanstående program är en modifierad kopia av filen RFID-simple i Phidgets exampel.
I koden jämförs värdet av taggen med två lagrade värden​​, ifall taggens värde överensstämmer med ett av två, tänds den gröna lysdioden annars tänds den röda lysdioden.
När taggen tas bort släcks bägge lysdioderna

Program med MySQL.
Jag har modifierat ett program (pi-rfid.c) där rfid-kortet kontrolleras mot information i en MySQL-databas. Databasen innehåller följande uppgifter:
rfidnr, f_namn, e_namn, behorighet
rfidnr är det unika nummer som varje rfidtagg innehåller.
För varje post kan behörigheten innehålla ettdera av två värden; Ja eller Nej.


Resultat:


Waiting for RFID to be attached....Phidget RFID 2-output 310826 attached!
PhidgetRFID
Serial Number: 310826
Version: 206
# Outputs: 2

Antenna Status: 1
Onboard LED Status: 0
Reading.....
Press any key to continue

Alice Karlsson
Ej Godkänd!

Lars Jansson
Godkännd!

Press any key to continue

 


Till början.



 

Avläsa en rfid-tagg.

Starta programmet:
sudo ./RFID-simple

Exempel på en avläsning av en tagg:

Waiting for RFID to be attached....Phidget RFID 2-output 310826 attached!
PhidgetRFID
Serial Number: 310826
Version: 206
# Outputs: 2

Antenna Status: 0
Onboard LED Status: 0
Reading.....
Press any key to continue
Tag Read: 2e00e3e6c0 is unknown
Tag Lost: 2e00e3e6c0
Tag Read: 2e00e44061 is ok
Tag Lost: 2e00e44061

Press any key to continue

Press any key to end

Closing...


 


 

Referenser.

Phidget.
4 Projects You Can Do With Raspberry Pi and Phidgets


 


Till början.