Gtk. 

Innehåll.

Tillbaka till Raspbery Pi
Inledning.
Installera programvara.
Testprogram.
Felmeddelande.
Program för GPIO access.
Testprogram 2.
Referenser. 
 

Inledning.

Gtk är ett programbibliotek för att utveckla grafiska program med i första hand C och C++.
Projektets hemsida: https://developer.gnome.org/
Sida för att lära sig (tutorial): https://developer.gnome.org/gtk-tutorial/stable/c39.html#SEC-HELLOWORLD
Glade är ett grafiskt utvecklingsverktyg för att utveckla grafiska användargränssnitt.

 


Till början. 

Installera programvara.

Installation sker på följande sätt:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install gnunet-gtk-dev

Det kan även vara nödvändigt att installera:
sudo apt-get install libgtk2.0-dev


Testprogram.

	

Alternativt kompileringskommando:
gcc -Wall helloWorld-3.c -o helloWorld-3 `pkg-config --cflags --libs gtk+-3.0`
Man byter ut gtk+--2.0 till gtk+-3.0Felmeddelande.

I samband med kompilering av detta program:


kan ett felmedelande av följande slag uppstå:


Detta fel uppstår på grund av skillnader mellan Gtk 2.0 och Gtk 3.0.
Problemet löses genom att noggrannt läsa raden:

tooltip.c:24:3: warning: ‘gtk_alignment_new’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
halign = gtk_alignment_new(0, 0, 0, 0);
^~~~~~


Sedan leta reda på hur det ska vara. I detta fall är lösningen:Program för GPIO access.

För att accessa GPIO-pinnarna bör man installera wiringPi.
sudo apt-get install git-core
git clone git://git.drogon.net/wiringPi
git pull origin
cd wiringPi
./build

Koppla in två lysdioder, en röd och en grön på stift:
Raspberry Pi pinne 39 och 40 (GND).
Raspberry Pi pinne 33 och 34 (GND).


Alternativt kompileringskommando:
gcc -Wall -lwiringPi -o gtk-led gtk-led.c `pkg-config --cflags --libs gtk+-3.0`
Man byter ut gtk+--2.0 till gtk+-3.0


Resultat.


Varannat tryck på "Button LED" tänder den röda lysdioden och varannat tryck tänder den gröna lysdioden.
Tryck på "QUIT" släcker dioderna och avslutar programmet.

 


Till början. 

Testprogram 2.Till början. 

Referenser.

GTK+ 2.0 Tutorial.
AN INTRODUCTIO TO C & GUI PROGRAMMING" AV Simon Long
Hello World in GTK
Glade.
Handbok för Gränssnittsbyggaren Glade


 


Till början.